Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki

Data publikacji: 02.01.2019
Symbol: EBI
Źródło: EC2

Zarząd EC2 z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 roku została podpisana umowa o badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 z B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4063.

Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019. Wybór został dokonany na podstawie § 29 ust. 2 litera e) Statutu Spółki.

Spółka korzystała wcześniej z usług B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy badaniu sprawozdania finansowego.

Umowa ze spółką B-Think Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu została zawarta na okres związany z wykonaniem badania ww. sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”