Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku

Data publikacji: 25.06.2018
Symbol: ESPI
Źródło: EC2
ESPI
Raport bieżący nr 6/2018

Data sporządzenia: 2018-06-25
Spółka: EC2 S.A.
Temat: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
Treść raportu:
Zarząd EC2 S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku dysponowali łącznie 144.367 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Spółki wynoszący 2.680.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 5,39%.
Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
1) Dawid Chabior dysponujący 84.940 akcjami, z których przysługiwało 84.940 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 58,84% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,17% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2) Karol Matczak dysponujący 44.483 akcjami, z których przysługiwało 44.483 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 30,81% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 1,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3) Dorota Matczak dysponująca 14.944 akcjami, z których przysługiwało 14.944 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,35% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 0,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.