Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą
EC2 spółka akcyjna

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad
  Walnego Zgromadzenia spółki EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarówno zwyczajnych, jak i
  nadzwyczajnych.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Spółce – należy przez to rozumieć EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  3. Radzie, Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą EC2 spółka akcyjna z
   siedzibą w Warszawie;
  4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  5. Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000r. –
   Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
  6. Zgromadzeniu, Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie EC2
   spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
  7. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Walnego Zgromadzenia EC2 spółka akcyjna z
   siedzibą w Warszawie.

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień
  Kodeksu spółek handlowych.
 3. Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu.

§ 3

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
 2.  Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia jest określany w taki sposób, aby umożliwić
  uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.
 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Zwołanie, zmiana terminu i odwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 4

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych
  Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.
 2. W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza lub
  Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, Zarząd
  powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
 3. W przypadku, gdy z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia wystąpił Akcjonariusz lub
  Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, a Walne
  Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2 powyżej, to sąd rejestrowy może
  upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy,
  którzy wystąpili z tym żądaniem.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zgłaszane przez podmioty określone w ust. 3 powinno być
  uzasadnione.
 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, nie później niż w terminie sześciu
  miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w
  przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
 6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
  zakładowego Spółki, mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
  Żądanie powinno być uzasadnione.
 7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w
  sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
  spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni
  przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 8. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno spełniać wymogi formalne, o których
  mowa w art. 4022
  Kodeksu spółek handlowych.
 9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów,
  umieszczone zostały określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za
  zgodą wnioskodawców.
 10. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego
  zwołanie przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie
  ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy

§ 5

 1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu.
 2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce
  zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
 3. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
 4. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na
  liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
 5. Lista, o której mowa w ust. 1, zostaje wyłożona do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez
  trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad
  Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu
  Listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie
  pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

Pełnomocnicy

§ 6

 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
  przez pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego
  Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
 3.  O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty
  elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając przy tym
  wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z
  zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan
  udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować
  Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.
 4. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa
  w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z
  rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
 5. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do
  Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za
  pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego
  pełnomocnikiem.
 6. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez
  pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.
 7. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może
  polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do
  Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść
  ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 8. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do Zawiadomienia Spółki o
  odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa
  bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 6 i 8 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
 9. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego
  przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
 10. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną
  powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
 11. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym
  Zgromadzeniu.
 12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady
  Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni
  zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone.

Otwarcie Zgromadzenia

§ 7

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie
  nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
  Zarząd.
 2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia
  obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć
  merytorycznych i formalnych.
 3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru
  Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i w tym zakresie czuwa nad prawidłowym przebiegiem
  głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie
  obradami.
 4. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może otwierać
  osoba wyznaczona przez Akcjonariuszy lub sąd.

Przewodniczący Zgromadzenia

§ 8

 1. O ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie został wyznaczony w trybie § 7 ust. 4, wybór
  Przewodniczącego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
 2. Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w
  Zgromadzeniu. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jedną
  kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na
  Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający
  Walne Zgromadzenie.
 4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym
  Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
 5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w drodze uchwały w głosowaniu
  tajnym, w kolejności, w jakiej kandydaci zostali wpisani na listę. Osoba, która w pierwszej kolejności
  uzyska bezwzględną większość głosów zostaje wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  W takim przypadku wyłącza się głosowanie nad kolejnymi kandydaturami.
 6. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem
  obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
 7. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich
  Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień
  przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy
  mniejszościowych.
 8. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego
  Zgromadzenia.
 9. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy
  zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
  Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach
  i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
  Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom
  wykonywania ich praw.
 10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
  1. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami,
  2. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  3. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad,
  4. wybór komisji przewidzianych w Regulaminie,
  5. rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.
  6. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu
   zgłoszonego wniosku bez biegu.
  7. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:
   1. niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisanie listy obecności z zarządzenie jej wyłożenia
    podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
   2. potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
   3. poddanie pod głosowanie porządku obrad,
   4. zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
   5. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
   6. udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i zaproszonym osobom,
   7. uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
   8. zarządzanie głosowania, informowanie uczestników Walnego Zgromadzenia o jego zasadach i
    trybie podejmowania uchwał, a także czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
   9. ogłaszanie wyników głosowań,
   10. kierowanie pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności,
   11. zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

Lista obecności

§ 9

 1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis
  uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i
  służących im głosów.
 2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:
  1. sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  2. sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na
   podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego
   tożsamość,
  3. sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo
   reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu
   Walnego Zgromadzenia,
  4. uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
  5. wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę
   do głosowania.
 3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd chyba, że Akcjonariusze
  posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym
  zgromadzeniu złożą wniosek, o którym mowa w art. 410 § 2 KSH.
 4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do
  Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

§ 10

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący
Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania
uchwał, przedstawia porządek obrad oraz może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej, jeżeli przewiduje to
porządek obrad Zgromadzenia.

Komisja Skrutacyjna,
Firma wykonująca elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzeni

§ 11

 1. Obliczanie wyników głosowania odbywa się przy pomocy firmy wykonującej elektroniczną obsługę
  Walnego Zgromadzenia (dalej „Firma licząca głosy”), chyba że firma taka nie została zatrudniona. W
  takim przypadku głosy oblicza Przewodniczący lub Komisja Skrutacyjna, o ile została powołana.
 2. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkowie Komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym
  każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur,
  nie wybiera się komisji skrutacyjnej.
 4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, głosując kolejno na
  każdego z kandydatów. W przypadku gdy kandydat uzyska bezwzględną większość głosów, zostaje on
  wybrany członkiem Komisji.
 5. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 8, do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
  1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  2. ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania
   ogłoszenia,
  3.  inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna
  zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając
  jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób

§ 12

 1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w
  składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
  Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie ekspertów, gości oraz dziennikarzy.
 3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w
  szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę
  przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także
  być zapraszane ad hoc przez Zarząd i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.

Rozpatrzenie porządku obrad

§ 13

 1. Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
 2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność
  punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o
  zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w
  przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać
  szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy
  umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego
  Zgromadzenia.
 3. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem
  obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności
  poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych
  porządkiem obrad.
 5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę
  osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności
  zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
 6. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały
  oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią
  wykracza poza przedmiot porządku obrad, chyba że projekt uchwały został przygotowany przez
  Akcjonariuszy.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 6, Przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie uchwały o
  treści, która została podana w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, W dalszej kolejności
  poddane są pod głosowanie projekty przedstawione kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą,
  Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego oraz
  pozostałych Akcjonariuszy.
 8. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu, a
  Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.
 9. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i
  zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców.
 10. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie
  rozpatrywanego punktu tego porządku.
 11. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może
  wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe
  ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.
 12. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem
  rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób
  uwłaczający powadze Zgromadzenia.
 13. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z
  Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
 14. Po bezskutecznym upomnieniu Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i
  porządek obrad.
 15. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne
  uważa się w szczególności wnioski dotyczące: zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub
  zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
  kolejności uchwalania wniosków, zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz
  postanowieniami Statutu i Regulaminu.
 16. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
 17. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego
  Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu
  uzyskania opinii ekspertów.

Podejmowanie uchwał

§ 14

 1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianych w ogłoszeniu o Walnym
  Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że punkt w porządku obrad został zgłoszony przez
  Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego – projekt
  uchwały przygotowują Akcjonariusze. Jeśli zaś ci Akcjonariusze nie zgłoszą projektu uchwały, projekt
  przygotowuje Zarząd.
 2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do
  ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
 3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
 4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
 5. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez
  Przewodniczącego.
 7. W przypadku gdy na Sali obrad są dostępne wydrukowane uchwały bądź uchwała jest wyświetlana za
  pomocą urządzenia multimedialnego, nie ma konieczności odczytywania jest treści.
 8. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów,
  sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest
  reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem
  uchwały.
 9. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały
  Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane
  uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie nie musi podejmować uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej i w
  takim wypadku przyjmuje się, że Rada Nadzorcza liczy tylu członków ilu faktycznie w danym
  momencie pełni swoją funkcję.
 2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez
  uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie
  nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia. Kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów po złożeniu oświadczenia czy spełnia
  przyjęte przez Spółkę kryteria niezbędne dla uznania za członka niezależnego od Rady jak również
  ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Przewodniczący zarządza głosowanie nad kandydaturami w ten sposób, że w pierwszej kolejności
  głosuje się na kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających największą liczbę akcji, a
  jeżeli trudno to ustalić Przewodniczący może zarządzić głosowanie na kandydatury w kolejności
  alfabetycznej.
 4. Jeżeli uprzednio została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby członków
  Rady Nadzorczej głosowanie na kandydatury trwa do momentu wyłonienia ustalonej liczby
  kandydatów.
 5. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 głosuje się nad wszystkimi kandydaturami,
  chyba że zostanie zgłoszony wniosek o zamknięcie głosowania i uzyska on aprobatę Walnego
  Zgromadzenia.
 6. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad
  każdą z kandydatur. W przypadku uzyskania odpowiedniej większości głosów, kandydat zostaje
  wybrany członkiem Rady Nadzorczej.

Głosowanie grupami

§ 16

 1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady
  Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 (jedną
  piątą) kapitału zakładowego.
 2. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia, by
  w określonym czasie (od 20 minut do godziny) utworzyli poszczególne grupy konieczne do
  przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grup. Akcjonariusz
  może należeć tylko do jednej grupy wyborczej. W przypadku nieutworzenia przez Akcjonariuszy
  poszczególnych grup w określonym czasie, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach
  Walnego Zgromadzenia.
 3. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielkość minimum nie dają prawa do
  wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
 4. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
 5. Każda z grup sporządza osobno listę obecności.
 6. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w
  przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

Przerwa w obradach Zgromadzenia

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
  Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
 2. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości
  Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
 3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać
  będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
 4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części
  obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.
 5. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
  biorących udział w jego danej części.

Zamknięcie obrad

§ 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono
funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie
podejmować uchwał.

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany
  w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po
  Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu.
 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, w
  rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia 29 lipca 2009 roku.