Regulamin Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU
EC2 SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd EC2 spółka akcyjna, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 2

 1. Zarząd Spółki liczy od jednego do dwóch członków.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada wskazuje
  Prezesa Zarządu
 3. Zarząd Spółki jest powoływany na okres kadencji, która trwa cztery lata.

III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI ZARZĄDU

§ 3

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie
  zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki do
  kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki oraz jest
  odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu
  zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami
  Spółek notowanych na NewConnect (gdy Spółka będzie spółką publiczną).
 4. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach
  uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii,
  które powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki.
 5. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają
  na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były
  dokonywane na warunkach rynkowych.
 6. Zarząd odpowiedzialny jest za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i systemu
  zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dostosowanych do działalności prowadzonej przez
  Spółkę.
 7. W przypadku zmian w składzie Zarządu, członkowie Zarządu, którzy utracili mandat, zobowiązani
  są przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym sprawy nie załatwione i wszelką dokumentację
  tych spraw nowo wybranym członkom Zarządu.

§ 4

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu
  działający samodzielnie.
 2. Członkowie Zarządu mogą udzielać sobie nawzajem pełnomocnictw szczególnych do składania
  oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki.
 3. Do dokonywania określonych czynności Zarząd może ustanawiać pełnomocników działający
  samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania.
 4. Każdy z członków Zarządu i prokurentów jest uprawniony i zobowiązany do przyjmowania
  oświadczeń woli oraz pism skierowanych do Spółki zarówno w siedzibie Spółki jak i poza nią.
 5. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do
  wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Podział czynności operacyjnych między poszczególnych
  Członków Zarządu ustalony może zostać przez Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym Spółki
  uchwalonym przez Zarząd Spółki.

§ 5

 1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi
  ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub
  jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej
  jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w
  przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 procent udziałów albo akcji
  bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
 2. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w
  związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

IV. POSIEDZENIA ZARZĄDU, UCHWAŁY I PROTOKOŁY

§ 6

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie
  zostanie wskazane inne miejsce.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
 4. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu
  posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu.
 5. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz planowany porządek
  obrad. Za skuteczne powiadomienie członków Zarządu o mającym odbyć sie posiedzeniu uważa
  sie powiadomienie przez zwołującego posiedzenie dokonane w formie pisemnej, faxem lub za
  pomocą poczty elektronicznej nie później niż na trzy dni przed terminem posiedzenia.
 6. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego
  uchwałą Zarządu.
 7. Posiedzenie Zarządu może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 5,
  jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co
  do porządku obrad posiedzenia.
 8. W uzasadnionych przypadkach, dla usprawnienia zarządzania Spółką, Zarząd może podejmować
  uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich członków
  Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 8 powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia
  projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu faksem, do rąk własnych lub pocztą elektroniczną
  przynajmniej na jeden dzień przed planowanym terminem podjęcia uchwały.
 10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów
  rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 7

 1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
 2.  Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 3. Zarząd prowadzi księgę uchwał i protokołów z posiedzeń.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Statutu
Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów.

§ 10

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.