Raporty bieżące

Data
Symbol
Żródło
Temat
07.08.2020
ESPI
EC2
29.07.2020
ESPI
EC2
28.07.2020
EBI
EC2
22.01.2020
ESPI
EC2
19.06.2019
EBI
EC2
22.05.2019
EBI
EC2
09.05.2019
ESPI
EC2
07.06.2017
EBI
EC2
14.03.2017
EBI
EC2
03.06.2016
EBI
EC2
01.06.2016
EBI
EC2
31.05.2016
EBI
EC2
06.04.2016
EBI
EC2
17.12.2015
EBI
EC2
04.12.2015
EBI
EC2
13.11.2015
EBI
EC2
13.10.2015
EBI
EC2
03.06.2015
ESPI
EC2

Raporty okresowe

Data
Symbol
Żródło
Temat
29.05.2020
EBI
EC2
30.05.2017
EBI
EC2
14.11.2016
EBI
EC2
16.08.2016
EBI
EC2
16.05.2016
EBI
EC2
29.04.2016
EBi
EC2
28.01.2016
EBI
EC2
16.11.2015
EBI
EC2
14.08.2015
EBI
EC2

Informacje poufne

Data
Symbol
Żródło
Temat

Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Elektoralna 13/103, 00-137 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480272 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Eweliny Stygar – Jarosińskiej, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.
- ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- projekty uchwał
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej
- Formularz wykonywania prawa głosu
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa os fizyczna
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa os prawna

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19) mogą być przekazywane z wykorzystaniem dowolnych środków elektronicznych, jednak Spółka rekomenduje wykorzystanie do tego celu poczty elektronicznej i przekazywanie tych powiadomień Spółce na dedykowany tym powiadomieniom adres: informacjepoufne@ec2.pl
Stanowisko KNF
Wzór powiadomienia