Walne Zgromadzenie

Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa (adres Spółki: ul. Schroegera 90/B, 01-845 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480272 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Eweliny Stygar – Jarosińskiej, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa,

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ znajdują się poniżej.

– ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

– projekty uchwał

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej

EC2_Ogłoszenie_ZWZ_2018 – RN

EC2_Projekty uchwał ZWZ 2018

EC2_Fomularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika – 2018 – RN